การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

Abstract

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

               An Evaluation of the Bachelor of Education Program (5 years Curriculum) in Japanese Language Teaching (Revised B.E.2554), Faculty of Education, Burapha University

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 2) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 3) เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์  เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  3 คน 2)  อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 คน 3) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 5 คน 4) ครูพี่เลี้ยงของนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น รหัส 54 ที่ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 41 คน 5) ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นรหัส 54 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 41 คน และ 6) นิสิต  รหัส 54 ที่กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษา จำนวน  41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิต  รหัส 54 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ และคำถามที่ใช้ในสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า มีการกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน จนสิ้นสุดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ในปี 2555 ทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ จึงมีการงดรับนิสิตใหม่

     2. ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

     3.  ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิต ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในทุกด้าน และผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านบริบทควรปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิชาเอก  ส่วนด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร

 

Abstract

This study was evaluative research and the purposes of this research were as follows: 1) to evaluate the Bachelor of Education program (5 years curriculum) in Japanese language teaching (Revised B.E.2554) based on internal Quality Assurance at Faculty of Education, Burapha University; 2) to evaluate the curriculum based on the Thai Qualifications Framework for Higher Education (B.E. 2552), and 3) to evaluate the curriculum based on the CIPP model. The data were collected from six groups of participants: 1) three experts, 2) one curriculum-board members, 3) five instructors teaching the Japanese language teaching program, 4) 41 supervising teachers for student teachers in the academic year of 2554, 5) 41 school administrators, and 5) 41 students majoring in the Japanese language teaching. The research instruments were a questionnaire and an open ended questions for focus group.

   The results were as follows:

        1. The Bachelor of Education program (5 years curriculum) in Japanese language teaching (Revised B.E. 2554) based on internal Quality Assurance at Faculty of Education, Burapha University was operated continuously in accordance with the curriculum qualification standards (B.E.2557). However, the MOU between the universities expired in 2555; therefore, the curriculum-board members did not meet the requirement. As a result, no new students were recruited since then. 

        2. The curriculum was operated in accordance with the Thai Qualifications Framework for Higher Education (B.E.2552).

        3. The data collected from instructors, students, school administrators, and supervising teachers based on CIPP model revealed that the curriculum was appropriate in all aspects. The experts recommended changing the objective of the program and major-specific courses. The input, process, and product aspects were also appropriate with the program. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย