ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

นรินธรณ์ กัลยาวงศ์

Abstract

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร

 FACTORS AFFECTING VOCATIONAL STUDENTS’ DECISION MAKING ON CHOOSING VOCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE OFFICE OF SAKON NAKHON VOCATIONAL COMMISSION FOR FURTHERING THEIR VOCATIONAL EDUCATION

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา จำนวน 339 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความต้องการของนักศึกษา ด้านความคาดหวังของนักศึกษา ด้านสถานศึกษา และด้านความถนัด/ความสนใจ ตามลำดับ

                 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร จำแนกตาม เพศ หลักสูตรการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา ประเภทวิชาและอาชีพผู้ปกครอง พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ หลักสูตรการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา ประเภทวิชาและอาชีพผู้ปกครองแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT

            This study was conducted to investigate and compare the factors which made vocational students decided to further the vocational education in vocational institutes under 4 Offices of Sakonnakhon Vocational Mission. The subjects were 339 student obtained through both stratified and simple random samplings. The instrument was a questionnaire to survey the students’ reasons for making decision on furthering their students. The statistics used included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA.

            The study unveiled these results:

1. The factors which affected the students' decision to further study in the vocational institutes under the Office of Sakon Nakhon Vocational Mission, as a whole and aspect were at high level by considering the each aspect and arranged the level from high to low mean as following: students' needs, expectations, educational institutes, aptitudes and interests.

2. The comparing results and factors affected the students' s decision for going on their education in the vocational institutes under the Office of Sakon Nakhon Vocational Commission. Separating the genders, curriculum, GPA before vocational education, subjects, and parents' occupations found that the students with different genders, curriculums, GPA before vocational education, subjects and parents' occupations have factors affected the students' decision for further study. The students whose family with different income as a whole have factors which affected the students' decision to go on studying and these factors were significantly different from each other at .05 statistical level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย