การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Main Article Content

วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน

Abstract

The study of ethical concepts from luminaries so as to produce the code of living practice for students who want to take up the course of virtue, ethics and life quality development is a qualitative study. The purpose is to study the ethical concepts from luminaries and to investigate their virtues and ethics in order to produce a code of living practice for 44 students who have enrolled in the course of virtue, ethics and life quality development of the 2nd semester of the year 2015. The researcher has studied the findings of the actual class of the focus group for interrogating and analyzing the issue concerned with the help of case study techniques and the Idealism Philosophy approach.


The study has found that the students presented 6 important persons as their guiding model which are: 1) Sanya Dhammasakti 2) Mr. Anand Panyarachun 3) Khong Qiu 4) Phra Bhodhiyana Thera (Phra Ajahn Cha Suphatho) 5) Bill Gates and 6) Aung San Suu Kyi. They have brought out 23 ethical concepts and 17 ethical principles that can be put into practice in daily life. This research is aware of its limitations which is the sampling which were taken only from the students of Nakhonphanom University who have enrolled in the course of virtue, ethics and life quality development. We can also say that the study should be furthered by examining the ethical principles of more personages so as to produce a more universal conclusion on applying ethics and virtues on daily life so as to lead one’s life toward true peace.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย