ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

คำจัน ลอวันไช

Abstract

บทคัดย่อ


   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บุคลากรในแผนกโยธาธิการและขนส่งและบุคลากร ในห้องการโยธาธิการและขนส่ง จำนวน 97 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


    ผลการวิจัยพบว่า


                      1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสำเร็จในงาน (  = 4.23) รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานที่ทำ (  = 4.12) มีปัจจัยจูงใจในการดำเนินงานในระดับมากและส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้า (  = 3.97) และในส่วนปัจจัยค้ำจุนในการดำเนินงานของแผนกโยธา
ธิการและขนส่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.94) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา (  = 4.07) รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน (  = 4.06) และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจ่ายค่าตอบแทน (  = 3.48)


                      2. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.87) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (  = 4.03) รองลงมาคือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (  = 3.93) และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในองค์การ (  = 3.75)


                 3. ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.695) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับประสิทธิผลในการดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลในการดำเนินงานของแผนกโยธาธิการและขนส่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.844)


 


 


ABSTRACT


     The purpose of this study was to investigate the relationship between the Motivation Factor and hygiene factors and the performance effectiveness of the Department of Public Works and Transport, Bolikhamsay province, Lao People Democratic Republic. This study is a qualitative research. A sample used in study comprised 97 personnel in the Department of Public Works and Transport and in the Office of Public Works and Transport, of which its size was derived from the Krejcie and Morgan (1970) table. The instrument used was a 5-rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient based on the .05 statistical significance.


Findings of the study revealed as follows:


                 1. The analysis result of  Motivation Factor in performance as a whole of the Department of Public Works and Transport, Bolikhamsay province, Lao PDR was found at high level (  = 4.09). Considering it by aspects, the first 3 ranks of mean scores were arranged by descending order, namely success in the job


(   = 4.23) , nature of work (  = 4.12), and being accepted by others (  = 4.10). And 2) the overall hygiene factor in performance of the Department of Public Works and Transport was at high level ( = 3.94) Considering it by aspects, the first 3 ranks of mean scores were arranged by descending order, namely policy and administration (  = 4.06), job security (  = 4.03), and working conditions (  = 4.02).


                 2. The analysis result of performance effectiveness as a whole of the Department  of Public Works and Transport, Bolikhamsay province, Lao PDR was at high level (  = 3.87). Considering it by aspects, the first 3 ranks of mean scores were arranged by descending order, namely achieving organizational goals ( = 4.03), using resources wisely ( = 3.93), and adaptation and development to be able to exist ( = 3.79).


                        3. The hypothesis testing result of the relationship between the  Motivation Factor and the performance effectiveness of the Department of Public Works and Transport, Bolikhamsay province Lao PDR found that the overall Motivation  factor in performance had a highly and significantly positive relationship with the overall performance effectiveness of the Department of Public Works and Transport at the .05 level (r = 0.695); whereas the relationship between the hygiene factor and the performance effectiveness found that they were highly and positively correlated at the .05 level of significance (r = 0.844).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย