การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

วิริยา ศรีสมบูรณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปีการศึกษา 2559  ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน  34 คน


            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ


            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ,  ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objectives Congruence) , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t  (t-test  for Dependent)


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าประสิทธิภาพ 92.20/94.11 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 4.25 อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก"

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย