Return to Article Details การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการเตรียมตัวเพื่อหางานทำ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF