คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

วิรชาดา แสงชาติ

Abstract

คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

THE EFFECTS OF QUALITY OF WORKING LIFE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF BANGKOK GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED

บทคัดย่อ
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากด้านจิตใจ ด้านการดำรงอยู่และด้านบรรทัดฐาน
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จำนวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   ผลการศึกษาพบว่า
      กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุการทำงานระหว่าง 3-10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไปและสังกัดฝ่ายเทคนิคกลางการผลิต ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่ด้านความรับผิดชอบของสังคมและด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อัตราเงินเดือน สถานภาพ และตำแหน่งที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานประกอบด้วยความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ความรับผิดชอบของสังคม สิทธิของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร สามารถทำนายสมการได้ร้อยละ 61.9 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.626

ABSTRACT
   The objectives of this independent study were to study personal factors and quality of working life factors that affected employee commitment at Bangkok Glass Co., Ltd. (public). The quality of working life in the aspects of mind, living, and norm were considered.
   This study was a quantitative research. The sample group was 220 employees of Bangkok Glass Co., Ltd. (public). The questionnaire was used to collect data. The descriptive statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics used to test hypotheses were Independent Samples t-test, One Way ANOVA, and Multiple Linear Regression at the statistical significance level of 0.05.
   The results demonstrated that most of the respondents were female, 26-30 years old, married, Bachelor’s degree of educational level, 3-10 years of working experience, 15,001 - 20,000 baht of average monthly income, working as the general staff and the center technician of production department. The attitudes on quality of working life were moderate in total aspect, but were high in social responsibility and environment aspects. The attitudes on organizational commitment were moderate in total aspect except for the normative aspect which was high. The hypothesis results found that the differences in age, salary rate, marital status, and work position affected the organizational commitment. The quality of working life in the aspects of stability and advancement of work, social responsibility, employee right, and working environment influenced the organizational commitment with 61.90% of ability to predict, and the multiple regression coefficient value (R) was 0.626.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

วิรชาดา แสงชาติ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี