การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

Main Article Content

อรรถพร สุนทรพงศ์

Abstract

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

USING GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATION OF SCHOOLS ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 27

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่และขนาดของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ t-test (Independent) F-test (One-way ANOVA) และ Content Analysis และการบรรยายเชิงพรรณนา
   ผลการวิจัยพบว่า
      1. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
      2. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3. ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
         3.1 ปัญหาพบว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างชัดเจน ไม่มีการวางแผนด้านงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา ใช้กฎหมายเพื่อกดขี่ข่มเหงผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่พิจารณาความดีความชอบจากผลปฏิบัติงานจริง ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
         3.2 ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างชัดเจน วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม และสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ABSTRACT
   The purposes of this research are to study the level of good governance in the administration of schools by administrators under the office of scondary educational service area 27, and to compare thelevels of good governance in the administration of school administrators under the office of secondary educational service area 27. The schools will be classified by size and position of the place of education, and to study the problems and make suggestions for improvement in the implementation of using good governance in administration of school administrators under the office of secondary educational service area 27. The sample size used for the research consisted of 340 persons of schools under the office of secondary educational service area 27. The research instrument was a rating scale questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent) F-test and Content analysis and descriptive lecture.
   The research findings were as follows :
      1. The overall level of good governance in the administration of school administrators under the office of secondary educational service area 27 was at a high level.
      2. The use of good governance in administration of school administrators under the office of secondary educational service area 27, by positioning the aspect and significantly different level .01. Classified by school size was found that the statistical significant level .01.
      3. The problems and suggestions in good governance in administration of school administrators under the office of secondary educational service area 27 were
         3.1 The problems of school administration , such as a lack of knowledge and understanding about the rules, protocol, and budget clearly, no plan budget, school administrators refused to listen to the opinions of teachers in schools, using the law to oppress people with differing opinions, do not consider the merits of the actual work, parents do not cooperate in the planning practice of schools.
         3.2 The suggestion of school administration were school should build an understanding and increase knowledge about the rules, protocol, and budget clearly, budget planning system, listen to the opinions of the people in the school, considering the merit with justice and support for parents, community participation in the planning practice of schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อรรถพร สุนทรพงศ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด