การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Main Article Content

ทัศนพรรณ จิรารักษ์

Abstract

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM ENHANCING STUDENT LEADERSHIP IN SECONDARY SCHOOL UNDER SAKON NAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มี ความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) ศึกษาทักษะภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที
   ผลการวิจัยพบว่า
      1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย 3) โครงสร้างเนื้อหาสาระ 4) กิจกรรมการฝึกอบรม 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล
      2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3. ทักษะภาวะผู้นำนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับมาก
      4. ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก

ABSTRACT
     The purposes of this research were 1) to construct the training curriculum enhancing student leadership in secondary school, 2) to compare the understanding of student leadership in secondary school before and after training, 3) to study the student leadership skills, and 4) to study the student leadership opinion towards the training curriculum enhancing student leadership in secondary school.
   The research samples consisted of 30 students in secondary school of Tungmonpittayakarn School, District under the office of Sakon Nakhon Provincial Education Service Area1. They were randomly selected. Mean, standard deviation and t-test for dependent samples were used for data analysis.
   The findings of the research were :
      1. The training curriculum enhancing student leadership in secondary school for student leadership consisted of six factors, which were 1) rational and background, 2) course objectives, 3) content structures, 4) training activities, 5) training media, 6) training measurement and evaluation.
      2. The understanding about student leadership of student secondary school after training was higher than before training with statistically significant at .01.
      3. The student leadership skills were at the high level.
      4. The opinion toward the training curriculum enhancing student leadership in secondary school of student in secondary school was high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ทัศนพรรณ จิรารักษ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร