การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Main Article Content

ธีระพงษ์ มุ่งชู

Abstract

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

THE DEVELOPMENT OF PUBLIC MIND INDICATORS OF STUDENTS UNDER SAKON NAKON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการมีสองระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยการ
วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน จัดทำกรอบแนวคิดและร่างตัวบ่งชี้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่สอง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูจำนวน 352 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .80 – 1.00 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อของข้อคำถาม .43 - .92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ .97
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. ตัวบ่งชี้คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบย่อย 42 ตัวบ่งชี้ จำแนกเป็น ด้านการหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ ด้านการถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สมบัติส่วนรวม จำนวน 10 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
      2. โมเดลโครงสร้างคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1.25 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 ค่านัยสำคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .99 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .00 (Chi-square = 67.18, df = 77, ค่า P = .97, ค่า GFI = 1.00, ค่า AGFI =.99, ค่า RMSEA =.00) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 

ABSTRACT
   The objectives of this study were to develop public mind indicators of students under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 and to examine goodness-of-fit between the students' public mind structural model and the empirical data. The study was conducted in two phases. The first phase was the development of public mind indicators of students under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 by analyzing relevant studies and researches, interviewing experts, building conceptual framework and drafting indicators by using data analysis method. Consecutively, the second phase was the verification of students' public mind indicators through quantitative research method. Data was collected from a sample group of teachers, totally 352. Statistics software and LISREL program were employed in the data analysis process. The tool used in data collection was a five-rating scale questionnaire. The Index of item objective congruence (IOC) value of the questionnaire was between .80 - 1.00. Each item had the discrimination value between .43 - .92, and the overall reliability value calculated from Cronbach's alpha coefficient method was .97.
   The results were as follows:
      1. Public mind indicators of students under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 3 major components, 7 minor components and 42 indicators. On the basis of relevant concepts, theories and studies, these indicators could be classified into the following groups: 1) 18 indicators related to the avoidance of actions causing public damage; 2) 14 indicators related to responsibility-taking of common property care; 3) 10 indicators related to respect in others' rights to use common properties.
      2. The structural model of public mind indicators of students under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2 was in accordance with the empirical data. With Chi-Squre value = 1.25, Degree of Freedom (df) = 6, P-value = 0.97, Goodness-Of-Fit (GFI) value = 1.00, Adjusted Goodness-Of-Fit (AGFI) value = 0.99 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) value = 0.00, it could be concluded that the hypothesis was true.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ธีระพงษ์ มุ่งชู

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร