ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา

Main Article Content

จุฑารัตน์ กลิ่นประทุม

Abstract

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา

FACTORS AFFECTING CONSUMER'S BUYING DECISION OF HERBAL TEA PRODUCTS IN PATTAYA CITY

บทคัดย่อ
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยาข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา จำนวน 384 คน และทำการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิต
   จากการสุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 384 คน เป็นเพศหญิง196 คน (ร้อยละ 51) และเพศชาย 188 คน (ร้อยละ 49) โดยส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี จำนวน 124 คน (ร้อยละ 32.29) วุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จำนวน 148 คน (ร้อยละ 38.54) มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 168 คน (ร้อยละ 43.75) มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท มีจำนวน 121 คน (ร้อยละ 31.51) จุดประสงค์ในการซื้อชาสมุนไพรเพื่อบริโภคเองจำนวน 223 คน (ร้อยละ 58.07) ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อชาสมุนไพรมากที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามเองจำนวน 308 คน (ร้อยละ 80.21)
   ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร สถานที่ซื้อชงชงสมุนไพร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ในขณะที่จุดประสงค์ในการซื้อชาชงสมุนไพร ไม่สามารถอธิบายความถี่ในการบริโภคชาชงสมุนไพรได้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

ABSTRACT
   The aim of this research was to study factors affecting Consumer's Buying Decision of Herbal Tea Products in Pattaya City. The primary data using questionnaire was collected from 384 consumers who buy Herbal Tea Products in Pattaya City and was analyzed by Logit Model.
   This research showed that most of consumers who buy Herbal Tea Products in Pattaya City were female (51%), age between 36-45 years old(32.29%), educational background in Bachelor Degree (38.54%), owned business (43.75%), salary 10,000-20,000 Baht (31.51%), buying objective for own consumption (58.07%), influential persons in consumer's buying decision was oneself (80.21%). The results showed that factors affecting Consumer's Buying Decision of Herbal Tea Products in Pattaya City at a statistical significance level of 0.05 were gender, age, educational background, influential persons in consumer's buying decision, marketing mix 4Ps Product, Price, Place, Promotion. However, buying objective could not significantly explain consumption frequency of Herbal Tea Products at a statistical significance level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

จุฑารัตน์ กลิ่นประทุม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์