การมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

พิชญุตม์ งอยแพง คำธิมา

Abstract

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

PEOPLE PARTICIPATION AND PERFORMANCE ACCORDING TO THE AUTHORITY OF VILLAGE COUNCILS IN THE BANTAI SUB - DISTRICT AREA, SAWANG DAENDIN DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE

บทคัดย่อ
   การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามที่กฎหมายกำหนด 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน ต่อผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน 320 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
   ผลการวิจัยพบว่า
      1. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.35) คือ ด้านการรับผลประโยชน์ (\bar{x} = 4.53), ด้านการดำเนินการ (\bar{x} = 4.45), ด้านการวางแผน (\bar{x} = 4.28) และด้านการกำกับติดตามและตรวจสอบ (\bar{x} = 4.20) ตามลำดับ
      2. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (\bar{x} = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอำนวยการ อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.61) รองลงมา ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.55) ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.50) และด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.48) ตามลำดับ
      3. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน
      4. การมีส่วนร่วมของประชาชนและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง
      5. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 1) ด้านการอำนวยการ ควรจัดให้มีสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อ 2) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ควรเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกระดับ 3) ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ควรมีการเสนอแผนพัฒนาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทุกระดับ 4) ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานด้านการเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือน เข้ามาให้ความรู้ 5) ด้านสังคม ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการร่วมจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ 6) ด้านการศึกษา ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนภายในหมู่บ้าน

ABSTRACT
   This study on people participation and performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province aimed: 1) to investigate the degree of people participation of performance in compliance with the authority of the village councils in the Bantai sub-district area, 2) to investigate performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province as prescribed by the law, 3) to compare people’s opinion on performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin, Sakon Nakhon province based on personal background, 4) to examine the relationship between people’s degrees of participation and performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province, and 5) to find a way to the development of people participation and performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daedin district, Sakon Nakhon province. The study was a survey research. A sample was 320 people at the age of 18 or over in the villages that had a village council in the area of Bantai sub-district, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province. Statistics used were frequency, percentage, mean, t-test, F-test and Pearson’s product moment correlation coefficient.
   The findings were as follows:
      1. People participation in compliance with the authority of the village councils in the Bantai sub-district area as whole and each aspect was at high level (\bar{x} = 4.35). The aspects by ranking respectively were beneficiaries (\bar{x} = 4.53), action (\bar{x} = 4.45), planning (\bar{x} = 4.28), and monitoring and verifying (\bar{x} = 4.20).
      2. Performance according to the authority of village councils as a whole was at the highest level (\bar{x} = 4.53). When each aspect was considered it showed that the aspect of directing was at the highest level (\bar{x} = 4.61). The secondary aspects were that of administering and maintaining peace and order which was at the highest level (\bar{x} = 4.55), those of developing the village and promoting the economy, and that of society which were at high level (\bar{x} = 4.50), and that of educating which was at high level (\bar{x} = 4.48) respectively.
      3. Performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province as classified by personal background was found that those people whose backgrounds were different had no difference in their opinion on performance according to the authority of village councils.
      4. People participation and performance according to the authority of village councils in the Bantai sub-district area, Sawang Daendin district, Sakon Nakhon province were positively correlated at high level.
      5. A way to developing people participation and performance according to the authority of village councils covers the following aspects: 1) directing: an office or a place to contact should be available; 2) administering as well as maintaining peace and order: the village councilors should have a role in mediation of disputes at all levels; 3) planning to develop the village: there should be a proposed development plan for getting a supporting budget from the work units at all levels; 4) promoting economy: there should have cooperation with work units in agriculture and in household industry to contribute knowledge; 5) society: there should have cooperation with local work units to provide welfare in various respects; 6) educating: they should be involved in promoting basic education in conjunction with the school in village.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

พิชญุตม์ งอยแพง คำธิมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร