ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ร้อยตำรวจโทธนกฤต ยะวงษ์ศรี

Abstract

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

MORALE IN PERFORMING TASKS OF POLICE OFFICERS, KHAMTAKLA LOCAL POLICE STATION SAKON NAKHON PROVINCE 

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร
คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานในปี 2558 จำนวน 48 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .86 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วยค่า t-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้ทดสอบแบบรายคู่แบบ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านก้าวหน้าในสายงาน ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน ด้านเงินเดือนและรายได้ ตามลำดับ
      2. การเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
         2.1 จำแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน
         2.2 จำแนกตามคุณลักษณะด้านอายุราชการ ชั้นยศ และระดับการศึกษา พบว่า ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทั้งในในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
      3. ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่ควรนำไปศึกษาหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความก้าวหน้าในสายงาน 2) ด้านเงินเดือนและรายได้ และ 3) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน

ABSTRACT
   The purpose of this study was to investigate morale in performing tasks of police officers in the Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province. The target group population was 48 police officers in the Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province who were in service in 2015. A questionnaire was used as the instrument for collecting data, whose entire reliability coefficient was .86 and statistics used in analysis of data were frequency, percentage, mean, t-test and one-way ANOVA. The LSD (least significant difference) was used to make a pairwise comparison. Statistical significant difference was determined at the .05 level
   The findings disclosed as follows:
      1. Morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province as a whole and each aspect as arranged by rank order of aspects respectively was: co-workers’ relations in performing tasks, responsibility for the tasks, being respected, characteristic of assigned work, achievement of performance, career advancement, working conditions of work place, and salary and income.
      2. As the morale in task performance of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province was compared based on personal background, it can be concluded as follows.
         2.1 As classified by age and average income per month, it was found that morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province as a whole was not different. Considering it by aspect, the aspect of co-workers’ relations in performing tasks was found significantly different at the .05 level.
         2.2 As classified by work experience, class/rank, and educational attainment, it was found that morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province both as a whole and each aspect was found not different.
      3. The degrees of morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province that should be brought to investigate a way to enhancement of morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province comprise 3 aspects, namely 1) advancement of career, 2) salary and income, and 3) working conditions of work place.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ร้อยตำรวจโทธนกฤต ยะวงษ์ศรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร