ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

พัชรินทร์ ราชิวงค์

Abstract

ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

PROBLEMS OF SOCIAL WELFARE PROVIDING OF DONGMAFAI MUNICIPALITY, MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 376 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. ปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการจ้างงาน รองลงมาคือ ด้านที่อยู่อาศัย, ด้านการคุ้มครองรายได้, ด้านสุขภาพอนามัย, ด้านการบริการสังคมทั่วไป และด้านการศึกษา ตามลำดับ
      2. การเปรียบเทียบปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
         2.1 จำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
         2.2 จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา พบว่า ปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ รายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
         2.3 จำแนกตามคุณลักษณะด้านชุมชน พบว่า ปัญหาในการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
      3. แนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการจ้างงาน

ABSTRACT
   The purpose of this study was to investigate the problem of providing social welfare of Dong Mafai
Sub-district Municipality, Mueang Sakon Nakhon district, Sakon Nakhon province. A sample used was 376 people living in the Dong Mafai Sub-district Municipality. The instrument used was a questionnaire and statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
   The findings disclosed as follows:
      1. The problem in providing social welfare of Dong Mafai Sub-district Municipality, Mueang Sakon Nakhon district, Sakon Nakhon province according to the people’s opinion as a whole was at moderate level. All the aspects as arranged by rank order respectively were those of employment, residence, income protection, health and sanitation, social services in general, and education.
      2. By comparison of the problem in providing social welfare of Dong Mafai Sub-district Municipality, Mueang Sakon Nakhon district, Sakon Nakhon province as classified by personal background, it can be concluded as follows:
         2.1 As classified by sex, age, marital status, occupation and income per month, it was found that the problem in providing social welfare of the Municipality as a whole and each aspect showed no difference.
         2.2 As classified by educational attainment, it was found that the problem in providing social welfare of the Municipality as each aspect showed no difference, whereas it showed a significant difference at the .05 level as a whole.
         2.3 As classified by community characteristic, it was found that the problem in providing social welfare of the Municipality showed no difference as a whole. Considering it by aspect, it was found a significant difference at the .05 level in 1 aspect, namely education.
      3. A way to the development of social welfare providing of Dongmafai Municipality, Mueang district, Sakon Nakhon province includes 2 aspects, namely residence and employment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

พัชรินทร์ ราชิวงค์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร