ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

วุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร

Abstract

ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM WORK BUILDING AND ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS OF LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATIONS IN THE PHANNANIKHOM DISTRICT AREA, SAKONNAKHON PROVINCE

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 377 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการสร้างทีมงานของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เท่ากับ .95 แบบสอบถามประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เท่ากับ .76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. การสร้างทีมงานของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสื่อสารที่ดี มีการสร้างทีมงานในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความร่วมมือ และการใช้ความขัดแย้งในการสร้างสรรค์ มีการสร้างทีมงานในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการสร้างทีมงานในระดับปานกลาง
      2. ประสิทธิผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ตามความเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านศักยภาพทางการแข่งขันรองลงมา คือ ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการบริการ
      3. การสร้างทีมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.425) เมื่อพิจารณาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการสร้างทีมงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน
      4. แนวทางในการพัฒนาการสร้างทีมงาน กับประสิทธิผลการดำเนินงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้แก่ ควรมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังคน ในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน และควรจัดทำแผนอัตรากำลังให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน ควรจัดระบบการบริหารงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาล/อบต. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ควรมีการกำหนดนโยบายและการบริหารที่เหมาะสมเอื้อให้งานสำเร็จลุล่วง


ABSTRACT
   The purpose of this study was to investigate the relationship between team work building and administrative effectiveness of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Nakhon Phanom province. The target population was 377 personnel of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province. This author intended to employ the entire population as an analytical unit. The instrument used to collect data was a questionnaire whose reliability coefficient in part of team work building of administrators in local administration organizations of the Phanna Nikhom districts area, Sakon Nakhon province was .95 and reliability coefficient in part of administrative effectiveness of local administration organization in the same area was .76. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and Pearson’s product moment correlation coefficient whose level of statistical significance was determined at the .05 level.
   The findings disclosed as follows:
      1. Team work building among administrators of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole was at high level. Considering it by aspect, the one that gained the highest mean score was of good communication which was at high level of team work building. The next lower ranking aspect was of cooperation and use of creative conflict which was at high level of team work building. The aspect that gained the lowest mean score was of clearly visible performance which was at moderate level of team work building.
      2. Administrative effectiveness of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province according to the opinion of personnel of local administration organizations in Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole was at high level. Considering it by aspect, all of them were at high level. The aspect that gained the mean score higher than other ones was of competitive potential. The next lower ranking aspect was of maximum use of resources, while the aspect that gained the lowest mean score was of service quality.
      3. Team work building was positively related to administrative effectiveness of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole at the .05 level of significance (r = 0.425). As each aspect of administrative effectiveness of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area was considered, it showed their positive relationship with each of all aspects of team work building at the .05 level of significance.
      4. A way in development of team work building and administrative effectiveness of personnel of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province was as follows. A plan of the man power rate frame at present and in the future should be made clearly to be suitable to the needs of work units and it should cover and suit an amount of work. A system of internal administration inside the organization concerning coordination between the internal work units in the municipality/sub-district administration organization should be organized to run efficiently. And the appropriate policy of administration that is conducive to a success of work should be made.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

วุฒิชัย องค์ศาสตร์บวร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร