ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ศิริพร ไวแสน

Abstract

ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

PROBLEMS OF PERFORMING TASKS AMONG THE CIVILIAN VOLUNTEERS IN THE CENTER OF CIVILIAN VOLUNTEERS FOR DANGER PREVENTION, PHANGKHWANG SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ . 87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ด้วยค่า F-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
   ผลการวิจัยพบว่า
      1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.4 สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีประสบการณ์ / ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.4 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 52.1
      2. ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.80)
      3. เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ อาชีพ และสถานภาพ พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่จำแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
      4. แนวทางการพัฒนาหรือส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้แก่ ด้านการป้องกันและบรรเทาภัย ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย

ABSTRACT
   The purposes of this study were: 1) to investigate the problem of performing tasks of civilian volunteers for disaster prevention, Center of Civilian Volunteers for Disaster Prevention, Phangkhwang Sub-district Administration Organization, Mueang district, Sakon Nakhon province, 2) to compare the problem of performing tasks of civilian volunteers for disaster prevention, Center of Civilian Volunteers for Disaster Prevention according to personal background, and 3) to find a way to solution of the problem of performing tasks of civilian volunteers for disaster prevention, Center of Civilian Volunteers for Disaster Prevention, Phangkhwang Sub-district Administration Organization, Mueang District, Sakon Nakhon province. The population and target people used in this study were 380 civilian volunteers for disaster prevention, Center of Civilian Volunteers for Disaster Prevention, Phangkhwang Sub-district Administration Organization. The instrument used was a checklist and rating scale questionnaire whose reliability coefficient was .87. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. In case a significant difference was found between the means, a pairwise comparison by the LSD (least significant difference) method would be employed.
   The findings were as follows:
      1. Most of the respondents were male or comprised 82.1%; had their age in the 31-40 age range or comprised 56.3%; were singe or comprised 57.4%; were a primary school graduate or comprised 62.1%; earned an income of between 10,001 and 20,000 baht per month or comprised 34.5%; had work experience in volunteering for disaster prevention more than 5 years or comprised 58.4%; and had occupation to be hired to do something in general or comprised 52.1%
      2. The problem of performing tasks of civilian volunteers for disaster prevention, Center of Civilian Volunteers for Disaster Prevention, Phangkhwang Sub-district Administration Organization, Mueang district, Sakon Nakhon province as a whole and each aspect was at high level (mean = 3.80).
      3. As the problem of performing tasks of civilian volunteers for disaster prevention in the Center was compared according to the respondents’ different personal backgrounds of sex, age, income per month, work experience, occupation and status, it showed that a significant difference at the .01 level was found both as a whole and each aspect according to each of those personal backgrounds. However, the problem of performing tasks was found not different according to the educational attainment background.
      4. A way to the development or promotion of performing tasks of the civilian volunteers in the Center under the supervision of Phangkhwang Sub-district Administration Organization, Mueang district, Sakon Nakhon province includes the aspects of disaster prevention and giving relief, observing peace and order, helping the victims of disaster, and rescuing or saving the victims.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ศิริพร ไวแสน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร