ผู้บริหารมืออาชีพกับการรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์

Main Article Content

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

Abstract

ผู้บริหารมืออาชีพกับการรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์

THE PROFESSIONAL ADMINISTRATOR IN RECOGNIZING THE GLOBALIZATION

บทคัดย่อ

            บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพกับการรู้เท่ากันโลกาภิวัตน์ โดยกล่าวถึง ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ ยุทธศาสตร์การบริหาร ในยุคโลกาภิวัตน์ กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการบริหารการศึกษา ข้อคิดเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปท้ายบทและคำถามเชิญชวนอภิปราย เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อไป

ABSTRACT

            This article aimed to present the professional administrator in recognizing the globalization. It described the background of globalization, administrative strategies in the globalization era, new paradigm for educational administration, ideas for consideration, and conclusion. The article also stated debated questions for scholars and interested persons in order to apply for using in effective and efficient educational administration.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

รองศาสตราจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร