การบริหารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

Main Article Content

ปารินทร์ พลประเสริฐ

Abstract

         The purposes of this research were to study 1) investigate the management of the Moderate Class More Knowledge School on the opinions of administrators and teachers under the office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2. 2) compare the Management  of the Moderate Class More Knowledge on the opinions of administrators and teachers under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 , classified by status and school - size. The sample of 321 comprised  administrators and  teachers. The instruments used in data collection was a five - rating scale questionnaire with the discrimination between .31 and .83 and the reliability of .95.  The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, t - test and One - way ANOVA.                                                            The research were as follows 1) overall  Management  of the Moderate Class More Knowledge School on the opinions of administrators and teachers under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 were at the high level. 2) The comparison of overall  Management of the Moderate Class More Knowledge School on the opinions of administrators and teachers under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 were statistically significant different at the .01 level. The comparison of  overall  Management  of the Moderate Class More Knowledge School on the opinions of administrators and teachers classified by school size, small sized, medium sized and large sized schools were statistically significant different at the .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย