การวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม

Main Article Content

ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ

Abstract

การวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยขององค์กรผ่านโปรแกรม
SCIVAL ANALYSIS RESEARCH PERFORMANCE AND COLLABORATIVE PARTNERSHIPS BY SCIVAL

 

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัย (Research Performance) ด้านสิ่งแวดล้อม  ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2010-2014) และวิเคราะห์เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อมกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Scival  ของ Elsevier’s ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์การปฏิบัติการวิจัย (Research Performance)โดยดำเนินการรวบรวมรายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จากข้อมูลปี 2010-2014 จำนวน 62 คนและนำรายชื่อทั้งหมดใส่ลงในโปรแกรม Scival เพื่อวิเคราะห์ผลสมรรถนะการวิจัย

     ผลการศึกษา พบว่า องค์กรควรเร่งหาแนวทางในการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ  มีกลุ่มงานวิจัยโดดเด่นขององค์กร 9 กลุ่ม คือ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Medicine 3) Engineering 4) Energy 5) Business, Management and Accounting 6) Chemical Engineering 7) Chemistry 8) Materials Science  และ 9) Psychology เป็นกลุ่มสาขาการวิจัยที่มีการตีพิมพ์ผลงานแล้วมีผู้สนใจในวงกว้าง  อีกทั้งมีกลุ่มวิจัย 3 กลุ่มเรื่องที่นักวิจัยในองค์กรให้ความสนใจ/ความถนัดในการเผยแพร่ผลงานคือ 1)Environmental Science 2) Agricultural and Biological Sciences และ 3) Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics ควรเร่งพัฒนากลุ่มเรื่องวิจัยดังกล่าวโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มภารกิจวิจัย (Research Clusters) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มอาจารย์วิจัย ก่อเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ภายในองค์กร  นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างองค์กรทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ (สัดส่วนการอ้างอิง 0.54 และ 0.77ตามลำดับ) จะทำให้สัดส่วนการอ้างอิงมากกว่าความร่วมมือภายในองค์กร การศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม Scival สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรในอนาคต

ABSTRACT

This research aims to analyze the performance of research (Research Performance) environment. Study the past 5 years (2010-2014) and analysis of environmental research collaboration with other organizations, both at home and abroad. Through the program Scival of Elsevier's, which is a program used to analyze the research (Research Performance) conducted by faculty and researchers compiled a list of the Faculty of Environment and Resource Studies from the years 2010-2014 were 62 people and may bring. all names put into a program to analyze the performance Scival research.

The results showed that the organization has published works on less average which is a very small proportion. Organizations should seek ways to support the publication of the article as well as a group of outstanding research enterprise nine groups: 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Medicine 3) Engineering 4) Energy 5) Business, Management and Accounting 6) Chemical. Engineering 7) Chemistry 8) Materials Science and 9) Psychology is a field of research that has been published, it has been interest in the wider society. A research group at the 3 groups of researchers in the corporate interest / aptitude to publish the work is. 1) Environmental Science 2) Agricultural and Biological Sciences, and 3) Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics should accelerate the development of such research by establishing a research mission (Research Clusters) to strengthen. And partnerships among academic research professor. Formed a partnership (Collaboration) within the organization also found. Creating a network of cooperation in international organizations, both nationally and internationally (0.54 and 0.77, respectively) is the proportion of reference, rather than cooperation within educational organizations Researchers using Scival can take the results to the. targeting and research directions. To contribute to the excellence of the potential of the organization in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย