การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

สามารถ อัยกร

Abstract

การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION

 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นภารกิจตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพศึกษา  ที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติ  ประกอบด้วยการแบ่งประเภทของความรู้  ความหมายของการจัดการความรู้  ประโยชน์ของการจัดการความรู้  โดยผู้บริหารต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร  และทำความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ผ่านโมเดลปลาทู  มีการนำโมเดลปลาทูมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ทำให้เห็นภาพกระบวนการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาได้ชัดเจน  และสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้  ส่วนสุดท้ายของบทความนี้ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้การจัด
การความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ

 

ABSTRACT

This article presented about the knowledge management in higher education. According to the Quality Assurance, Every institution has to follow as classification of knowledge types, definition of knowledge management and the benefits of knowledge management. The staff should be motivated by the administrator as well as understand the knowledge management via Phra Tu model through comparison with the indicators of Quality Assurance in order to clearly understand the macro-overview and easily to assign. Lastly, This paper explained how to successfully promote the knowledge management in higher education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย