การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Main Article Content

บุญเกื้อ ครุธคำ

Abstract

การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR THE TEACHER PROFESSIONAL EXPERIENCE TRAINING CENTER OF FACULTY OF EDUCATION AT SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 4) ประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย  1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้ภาษา PHP เป็น Software Tools ใช้ MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ Windows 3) การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการสัมภาษณ์  เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และ 4) การประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 283 คน

            ผลการวิจัยพบว่า

                      1. สภาพปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ขั้นตอนการทำงานระบบเดิมของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มุ่งเน้นการทำงานด้านเอกสาร มีสภาพปัญหาในการจัดการระบบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้มีระบบการทำงานล่าช้า และมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น จึงมีความต้องการระบบงานใหม่ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                 2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า 1) การวิเคราะห์ระบบงาน โดยวิเคราะห์ความต้องการในระบบใหม่ ที่มีขั้นตอนการทำงานและการบริหารจัดการที่มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 2) การออกแบบระบบงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 3. การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 – 80 มีความเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการการทำงาน 2) ด้านการทดสอบการทำงาน 3) ด้านการใช้งานระบบ 4) ด้านการทดสอบประสิทธิภาพ และ 5) ด้านความปลอดภัยของระบบ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ดีมาก มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเป็นอย่างดี  

                 4. การประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบ (\bar{x}=4.24, S.D. = 0.66) 2) ด้านข้อมูล (\bar{x}=4.28, S.D. = 0.64) และ 3) ด้านการใช้งาน (\bar{x}=4.24, S.D. = 0.72) โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้จริงและให้สารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

ABSTRACT

            The objectives of this research were to : 1) study the problems and the needs for information system of the Teacher Professional Experience Training Center of Education Faculty at Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) develop the information system for the Teacher Professional Experience Training Center of Education Faculty at Sakon Nakhon Rajabhat University, 3) evaluate the efficiency of information system for the Teacher Professional Experience Training Center of Education Faculty at Sakon Nakhon Rajabhat University, and 4) study the complacency evaluation of the information  system for the Teacher Professional Experience Training Center of Education Faculty at Sakon Nakhon Rajabhat University. The study was conducted through the research and development design by using Systems Development Life Cycle which was divided into 4 phases : 1) The study of the problems and needs of the information system for the Teacher Professional Experience Training Center through the focus group and indept interviews, 2) The development of the information system for the Teacher Professional Experience Training Center using PHP language as the Software Tools, MySQL as the database and for the operating system by Windows, 3) The efficiency evaluation of the information system for the Teacher Professional Experience Training Center through the indept interviews of the experts, and 4) The complacency evaluation of the information system for the Teacher Professional Experience Training Center through the questionaire. The samples for this study were 283 persons.

            The results were as follows :

                 1.   The study of the problems and the needs for the information system for the Teacher Professional Experience Training Center revealed that the previous information system focused on documentation and gained the problems about information system management affecting to the working system with a lag and the wasteful use of resources. Therefore, the needs for the new work system were the ability to manage it more systematically, the ability for filing and presenting the information more efficiently.

                 2.  The development of the information system for the Teacher  Professional Experience Training Center showed that : 1) The analysis of the work system by analyzing the requirements of the new system with the working process and managing  comfortably and quickly. 2) The work system design by the objective to develop the system that could respond to the needs of the user efficiently.

                 3.  The efficiency evaluation of the Teacher Professional Experience Training Center included 5 elements which were : 1) The functional requirement,  2) The functional test, 3) The usability test, 4) The performance test, and 5) The security test. Most experts, 60 - 80 percent, agreed that the efficiency of all 5 element, as a whole, was at the high level. Moreover, the developed information technology was very good system according to the needs of the user.

                 4. The results of the complacency evaluation of the information system for the Teacher Professional Experience Training Center were 3 aspects which were : 1) The form (\bar{x}=4.24, S.D. = 0.66),  2) The information (\bar{x}=4.28, S.D. = 0.64), and 3) The use (\bar{x}=4.24, S.D. = 0.72). the complacency evaluation, as a whole, was at the high level which could be installed for practical use and offer the information precisely to the needs of the users.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย