คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Main Article Content

ชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์

Abstract

คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

QUALITY OF SERVICE PROVIDING OF THE OFFICE OF GRADUATE SCHOOL,SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้มารับบริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 305 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ด้วยค่า F-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้ทดสอบรายคู่แบบ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            ผลการวิจัย พบว่า

                 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 53.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 62.6 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.7  ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 81.6 การได้รับบริการติดต่อทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 74.1 การรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์มากกว่า 1 ครั้ง / ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.8

                 2. คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และด้านความเข้าใจผู้รับ บริการ รองลงมาคือ ด้านความมั่งคงปลอดภัย
ด้านความพร้อมให้บริการ ด้านการสร้างความสัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านความสามารถให้บริการ ด้านความมีอัธยาศัย และด้านความสามารถเข้าถึงบริการ ตามลำดับ

                 3. การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

                      3.1 จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมให้บริการ ด้านความสามารถเข้าถึงบริการ ด้านความมีอัธยาศัย ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการสร้างความสัมผัสได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      3.2 จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

                      3.3 จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านประเภทนักศึกษา ระดับการศึกษา การได้รับบริการ และการรับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

                      3.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอาชีพต่างกัน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งในภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                 4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ 1) ด้านความไว้วางใจ 2) ด้านความสามารถให้บริการ 3) ด้านความสามารถเข้าถึงบริการ 4) ด้านความมีอัธยาศัย ตามลำดับ

 

ABSTRACT

            The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of service providing quality of the Office of Graduate School, Sakon Nakhon Rajabhat University (SNRU), 2) to compare the service providing quality of the Office of Graduate School, SNRU based on personal background, and 3) to examine a way to the development of service providing quality of the Office of Graduate School, SNRU.  The sample used was a total of 305 graduate students of SNRU who received service of the Office of Graduate School, SNRU and were enrolled for study in academic year 2014.  This researcher determined the sample size using Taro Yamane’s formula for calculation and selected the sample by stratified random sampling.  The instrument used to collect data was a check list questionnaire whose entire reliability coefficient was .95. and an in-depth interview. Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. If any difference was found between the means, a pairwise comparison would be conducted using LSD method.

            The findings disclosed as follows:

                 1. From the background of sample, most of the respondents or 53.8% were female; 42.3% were in the 31-40 age range, 62.6% were a master’s degree student; 79.7% were a bachelor’s degree student; 81.6% were a government official/state enterprise employee; 74.1% were given service every month; and 73.8% were informed from public relations more than 1 time/semester.

                        2. The quality of service providing of the Graduate School, SNRU as a whole was at high level.  Considering it by aspect, all were found at high level.  The aspects that gained the highest mean scores were of creating the relationship and of understanding the service receivers.  The next lower ranking aspects were those of security and safety, readiness to give service, creating touch-ability, trustworthiness, dependability, ability to give service, and being friendly; and the aspect that gained the lowest mean score was that of ability to access the service.

                 3. The comparison of service providing quality of the Office of Graduate School, SNRU according to personal background was able to be concluded as follows:

                      3.1 As classified by sex, its service providing quality as a whole and each aspect was found significantly different at the .01 level. It included these aspects: readiness to give service, ability to access the service, being friendly, trustworthiness, and creating touch-ability.

                     3.2 As classified by age, its service providing quality as a whole and each aspect was found not different.

                      3.3 As classified by type of student, year level of study, service receiving and being informed by public relations, its service providing quality as a whole and each aspect was found not different.

                      3.4 As classified by occupation, its service providing quality as a whole and each aspect was found significantly different at the .01 level.

                 4. This study proposed a way in developing service providing quality of the Office of Graduate School, SNRU in the 4 aspects, namely 1) dependability, 2) ability to give service, 3) ability to access the service, and 4) being friendly to create a way in developing the quality.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย