ความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเนา

Abstract

ความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
PUBLIC OPINIONS TOWARD THE GARBAGE MANAGEMENT OF NACHUEAK SUB–DISTRICT MUNICIPALITY, NACHUEAK DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE

 

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามชุมชนที่อยู่อาศัยและศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเชือก จำนวน 308 คน จาก 5  ชุมชน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ F –test (One – way ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า

                 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (= 4.05 ; S.D. = 0.49) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ เห็นด้วยทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการลดปริมาณขยะ (=4.29 ; S.D. = 0.91)  ด้านการกำจัด (= 4.01 ; S.D. = 0.73)  ด้านการขนส่ง ( = 3.97 ; S.D. = 0.87) และด้านการจัดระบบรีไซเคิล ( =3.96 ; S.D. = 0.59) 

                 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลนาเชือก  มีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกรายด้าน  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดปริมาณขยะและด้านการจัดระบบรีไซเคิลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการขนส่งและด้านการกำจัดขยะไม่แตกต่างกัน  

                 3.  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม เรียงลำดับจากมากไปน้อย 5 อันดับดังนี้  ควรส่งเสริมความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ด้านการจัดระบบขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง (f = 28) รองลงมา คือ อยากให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะข้างถังอย่างสม่ำเสมอไม่ควรเว้นช่วงเวลานานและเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และควรเพิ่มจำนวนถังขยะให้กระจายอย่างทั่วถึง (f = 27), เทศบาลควรรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะโดยการทิ้งขยะให้ถูกที่ ทิ้งขยะให้น้อยลง, ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, ใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายง่าย เช่นใบตองรวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (f = 24), ควรส่งเสริมการตั้งธนาคารขยะ,จัดตั้งกลุ่มการจัดระบบรีไซเคิล (f=20), อยากให้เก็บทุกวันและแจ้งเวลาในการเก็บขนและเก็บขยะทุกวันและเก็บขยะข้างถัง (f = 19)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย