รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

Main Article Content

กมลพรรณ เภาโพธิ์

Abstract

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
A MODEL OF RESOURCE MANAGEMENT IN MEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGY IN SCHOOL UNDER NAKHON PHANOM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการสร้างรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบ และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือครู และครู ที่รับผิดชอบงานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 จำนวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) ทรัพยากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การวิจัยและพัฒนา

                 2. ตรวจสอบรูปแบบ  พบว่าองค์ประกอบโดยรวมของรูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                 3. คู่มือการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย