ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล

Main Article Content

รุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการบริหารสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
2) สร้างยุทธศาสตร์และสร้างคู่มือยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล 3) ตรวจสอบและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล และ 4) การประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประชุมสนทนากลุ่ม แบบสังเคราะห์เอกสาร 2) การสร้างยุทธศาสตร์และสร้างคู่มือยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล การประเมินยุทธศาสตร์และคู่มือยุทธศาสตร์ในขั้นตอนทำโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน 3) การตรวจสอบและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน และ 4) การประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ จากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 30 คน การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลใช้เทคนิค การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้า ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า

             1. จากข้อมูลพื้นฐานของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าประสงค์ 4) วัตถุประสงค์ 5) ประเด็นยุทธศาสตร์ 6) ยุทธศาสตร์ 7) ตัวชี้วัด และ 8) แนวดำเนินการในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) การประกันคุณภาพการศึกษา 5) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 6) เน้นการเรียนการสอน 7) พัฒนาครู และ 8) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข

             2. ด้านยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวดำเนินการโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น คือ 1) การบริหารและจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย 7 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 6 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 3) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลกรทางการศึกษา ประกอบด้วย 7 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 6 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 5) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด 6) สร้างโอกาสทางการศึกษาประกอบด้วย 6 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด และ 7) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ประกอบด้วย 6 แนวดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด

                 3.  การตรวจสอบและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                 4. การประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย