การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Main Article Content

ปทิตตา ไพคำนาม

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 กลุ่มตัวอย่างทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ

            ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามกระบวนการของวงจรคุณภาพเดมมิ่งในระดับมากทุกด้าน และ 2) การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสามารถพยากรณ์คะแนนผลสัมฤทธิ์ได้ประมาณร้อยละ 43 แต่เมื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้าน พบว่ามีเพียงการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารจัดการเรียนรู้เท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย