ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบนิเวศที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนกับการเรียน แบบสืบเสาะหาความรู้

Main Article Content

ปวัญญา นาคะวงศ์

Abstract

            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน เรื่องระบบนิเวศ ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 73 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวนนักเรียน 37 คน สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน และกลุ่มทดลองกลุ่ม ที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/3 จำนวน 36 คน สอนโดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ดังนี้ ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่องระบบนิเวศ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าที (t-test แบบ Dependent samples และ Independent samples) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน มีค่าเท่ากับ 89.57/84.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.6848 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้   ชุดกิจกรรมการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4)นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

            โดยสรุปนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะนำมาเป็นสื่อในการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนจึงควรนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย