ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

กิติพงษ์ สุขเกษม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ประกอบการ 86 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรวมและรายด้านทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการแจกแจงความถี่ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยที่สุดพบว่าลำดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และน้อยที่สุดคือ ปัจจัยภายในในการบริหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย