การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

มยุรี เพ็ชรพินิจ

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผล 2) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 5) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ในโรงเรียนศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวนนักเรียน 29 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง (ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2) แบบวัดความรับผิดชอบ จำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดียว (One – way MANCOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One -way ANCOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เรียนแบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีคุณภาพตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.60 ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เรียนรู้แบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันเมื่อ ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้เรียนรู้แบบร่วมมือและการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย