การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบบทดสอบและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย  เป็นฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                  2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย