การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Main Article Content

สุกัญญา วีระจันทร์

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูในการเข้าร่วมพัฒนาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามกรอบแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม
2) แบบประเมินการเข้าร่วมการอบรม และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

            ผลการวิจัย

            ผลการวิจัยการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่าครูที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 87.20 โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ของคะแนนทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้นจาก 11.70 เพิ่มขึ้นเป็น 22.40 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 4.01 นอกจากนั้นยังพบว่าครูที่เข้าร่วมอบรมทุกคนให้ความตระหนัก ความสนใจ ที่จะมุ่งพัฒนาตนเองอย่างดียิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ระดับปฏิบัติมากถึงมากที่สุด คือ 4.44 ถึง 4.70 และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครูในการร่วมพัฒนาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนพบว่า มีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดคือ 4.38 ถึง 4.66

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย