ผลการใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องหลักคำสอนในคริสตจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

จณากาญจ์ มั่งทิม

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง   หลักคำสอนในคริสตจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ  จังหวัดเพชรบุรีก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา  และ (2) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนดังกล่าว  ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา กลุ่มตัว อย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการสอนแบบแก้ปัญหา   (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องหลักคำสอนในคริสตจริยธรรม  และ (3)  แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนหลังเรียน ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนดังกล่าวหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบแก้ปัญหาสูงกว่าทักษะก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย