การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการซิกซ์ซิกม่าวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

Main Article Content

อนุชาวดี ไชยทองศรี

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่าขั้นตอนดีเมอิก ในการวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม และเพื่อให้ได้ขั้นตอนจากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการซิกซ์ซิกม่าขั้นตอนดีเมอิก ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการ ซึ่งเลือกมาจาก 50 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่าขั้นตอนดีเมอิกในการวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวมพบว่า  ร้อยละ 37.5 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในเรื่องให้สามารถเรียกใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ร้อยละ 40.6 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  ร้อยละ 38.9 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือง่ายต่อการสืบค้น  ร้อยละ 36.4 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการใช้ระบบฐานข้อมูลสามารถที่สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและสะดวกรวดเร็ว  ร้อยละ 37.8 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา  และร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ระบบฐานข้อมูลมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อนุชาวดี ไชยทองศรี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี