Return to Article Details การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการซิกซ์ซิกม่าวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหลอมรวม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม Download Download PDF