การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาเป็นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

สายสมร ประสอนไชย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาเป็นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2)  ศึกษาและปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาและปรียบเทียบความสามารถในการสรุปความภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  ศึกษาเจตคติต่อยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาเป็นฐานและการสอนภาษาเพื่อ การสื่อสาร

            การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ 3 คน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 10 คน และนักศึกษา 40 คน  ระยะที่ 2  การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  โดยใช้การวิจัยแบบก่อนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 35 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection)  การทดลองใช้เวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามปัญหาและความต้องการยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้  คู่มือการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและแบบวัดเจตคติ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า 

     1.  ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ประกอบด้วย  หลักการ  จุดประสงค์และเป้าหมาย เนื้อหาสาระ  กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  ซึ่งมีขั้นการสอน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นนำเสนอ ขั้นคิด ขั้นฝึกฝน ขั้นใช้ภาษา และขั้นประเมินผล 

     2.  นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้นี้ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     3. นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้นี้ มีคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

                 4. นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้มีเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

สายสมร ประสอนไชย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี