Return to Article Details การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยเน้นเนื้อหาเป็นฐานและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Download Download PDF