คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึก

Main Article Content

มะลิวัลย์ พรหมโคตร

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  5) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ปานกลาง และต่ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใกล้เคียงกันหรือไม่ อย่างไร  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านศรีวิชา
“คุรุราษฎร์อุทิศ”  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 แผน  40  ชั่วโมง เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 1  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความเที่ยงเท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t–test for Dependent  Samples) (t–test One Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One –Way MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

มะลิวัลย์ พรหมโคตร

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร