การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

ปิยนาถ ราชแป้น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ  เพื่อศึกษาสภาพ  และเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชากรในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาสถานศึกษาจำนวน 15 คน  และครูปฏิบัติการสอน  จำนวน 170 คน  รวมทั้งสิ้น 185 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน 1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  2)  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  โดยการแจกแจงความถี่  เพื่อหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบที (t-test) และ F-test

            ผลการวิจัยพบว่า

                 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทัง 4 ด้าน  คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู  และด้านการเรียนการสอน รวมทุกด้าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  สามารถปฏิบัติได้ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน  มีตำแหน่งต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนมีวุฒิการศึกษาต่างกัน  โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านวิชาชีพครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนมีประสบการณ์การทำงานต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ไม่พบความแตกต่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ปิยนาถ ราชแป้น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช