การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Main Article Content

ปรียา อนุโต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชและเปรียบเทียบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช จำแนกตามตำแหน่ง และตามประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช จำนวน52 คน ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช จำนวน 237 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t- test

ผลการวิจัยพบว่า

                 การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งภาพรวมและรายด้านมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทุกด้านพบว่า ด้านการบริหารวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ส่วนด้านการบริหารทั่วไปมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

                 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำแนกตามตำแหน่ง และตามประสบการณ์การทำงาน ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีการบริหารจัดการที่ไม่แตกต่างกัน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 20 ปี และ20 ปีขึ้นไปมีการบริหารจัดการที่ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย