การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

ดวงจิตร หัตถนิรันดร์

Abstract

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน และแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจำแนกตามเพศ  ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1.  บุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีประเภทบุคลากร เป็นพนักงานเทศบาล  การศึกษาระดับปริญญาตรี  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  6-10 ปี และ 16 ปีขึ้นไป

                 2.  การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า การเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย อยู่ในระดับมากทุกด้าน

                 3.  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร  เทศบาลตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความแตกต่างกันเรื่อง เพศ ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานพบว่า โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกรายด้าน  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน เช่นกัน

                 4. สรุปข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร และควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน  ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน  ควรวิเคราะห์และพัฒนาการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารควรมีมาตรฐาน และความยุติธรรมกับบุคลากรเท่าเทียมกัน  ควรจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม สวยงาม  ควรจัดกิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กรให้ต่อเนื่อง  ควรทำงานด้วยความขยัน  ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เพื่อความเจริญในหน้าที่สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้รู้จักเอื้อเฟื้อ ปรับทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ให้คำแนะนำในการทำงาน มากกว่าการตำหนิทำให้บุคลากรขาดกำลังใจ  การทำงานต้องเรียนรู้งาน และเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับคนหมู่มาก   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย