การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนของกระบวนเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี

Main Article Content

สุภัทรษร ทวีจันทร์

Abstract

            งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนของกระบวนเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี 2) ศึกษาผลของการฝึกทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชีโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนของกระบวนเรียนการสอน 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองด้านทักษะความรู้และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี และ 4) นำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางบัญชี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยกำหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการสังเกตการณ์ แบบทดสอบประเมินทักษะ และแบบบันทึกผลการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมุติฐานโดยค่าสถิติ  Paired Samples T-test              

            ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในชุดทดสอบเรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลจากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ช่วงก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีการตื่นตัวและสนใจในการเข้าร่วมการทดลองวิจัย เนื่องจากต้องการสร้างเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าหรือเทียบเท่าวิชาชีพอื่น ๆ ช่วงระหว่างการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกกังวลกับคะแนนที่จะออกมาอย่างเห็่นได้อย่างชัดเจน แต่ก็พยายามที่จะสื่อสารและถ่ายทอดคำศัพท์ออกมา ถึงแม้จะมีการผิดพลาดในการออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษบ้าง ช่วงหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะสามารถจะจดจำได้ดีมากในคำศัพท์ที่สั้น ๆ และออกเสียงง่าย ๆ ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จะเพิ่มมากขึ้นหากนักศึกษามีการทบทวน และฝึกปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคณาจารย์จะต้องใส่ใจ และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วย ก็จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องศัพท์เฉพาะทางบัญชี เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพบัญชีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับมาตรฐานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย