การศึกษาผลของคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับการฝึกคิดแบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ภาวนา แง่มสุราช

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพในรูปดัชนีประสิทธิผลร้อยละ 50 ขึ้นไป 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ระหว่างก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 5) เปรียบเทียบความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน เมื่อได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 20 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) แบบวัดความพึงพอใจ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาคณิตศาสตร์ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : E.I.) การทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One–way MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61

            นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมี ความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านวัดผลประเมินผล และด้านสื่อการเรียนรู้ ตามลำดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน เมื่อได้รับการเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับ   การฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย