การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากอ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

Main Article Content

กันต์ อินทุวงศ์

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเน้นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ทีมผู้วิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี

 ผลจากการวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากในพื้นที่ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 115 คน ทั้งหมด5 ช่วงกิจกรรม โดยในกิจกรรมที่ 1 Education of Knowledge, กิจกรรมที่ 2 Knowledge Work Rally, กิจกรรมที่ 3 Cooperative Work Shop, กิจกรรมที่ 4 Mind Mapping Work Shop, กิจกรรมที่ 5  Evaluation Program โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบ่งเป็นแบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 และผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เท่ากับ 70.05  เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจของการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (\bar{x}= 4.21, SD = 0.82), การประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.13, SD = 0.64) การนำนวัตกรรมใช้กับการประกอบธุรกิจต้องมีทีมธุรกิจที่เข็มแข็งยังสามารถเพิ่มมูลค่าการตลาดได้และยังเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย

สรุปโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากท่อนอ้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนงานวิจัยซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจทั้งโครงการในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย