ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ผ่านระบบ Course on demand ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

Urai Thonghuapai

Abstract

The objectives of this research were: 1) to examine the level of quality and success in studying the COS2101 course on procedural programming through the Course on Demand system of Ramkhamhaeng University (RU), and 2) to study the factors influencing the learning achievement of the COS2101 course on procedural programming through the RU Course on Demand system. The sample group was 40 students who enrolled in the COS2101 course on procedural programming in the summer semester of the academic year 2019. The research instruments included the COS2101 course on procedural programming through the RU Course on Demand, and a set of questionnaires.


The research findings were as follows: 1) the level of quality and success in the learning system of the COS2101 course on procedural programming through the RU Course on Demand system was overall at a high level in all aspects, and 2) The system quality, and the student satisfaction influenced the learning achievement in the COS2101 course on procedural programming through the RU Course on Demand system

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ชนินทร์ ตั้งพานทอง. (2560). ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอน. วิทยานิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชาตรี นิลน้ำเพชร. (2563). สถาบันคอมพิวเตอร์ แจงสอนออนไลน์ซัมเมอร์ เร่งนำกระบวน วิชาเข้าระบบ รองรับการเข้าเรียนของนักศึกษา. ข่าวรามคำแหง, 50(1), 1-2.

บุญส่ง นิลแก้ว. (2541). การประเมินโครงการทางการศึกษา. เชียงใหม่: ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ไพศาล ภาวสุทธิ. (2557). การพัฒนาบทเรียนเว็บบล็อก เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 7(2), 675-686.

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์. The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.). 22(พิเศษ), 114-123.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2562). วิสัยทัศน์และพันธกิจ. เข้าถึงได้จาก http://www.ru.ac.th. html. 31 มีนาคม 2564.

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

อนุชา สะเส็ม. (2560). การประยุกต์ใช้ E-Learning ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ. สารนิพนธ์ วท.บ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information system success: a ten-year update. Journal of management information system, 19(4), 9-30.

Holsapple, C. W., & Lee-Post, A. (2006). Defining, assessing, and promoting e-learning success: An information systems perspective. Decision sciences journal of innovative education, 4(1), 67-85.

P21. (2015). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://www.p21.org/our-work/p21-framework. html. March 31th, 2021.