การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Main Article Content

Surawee Peanpedlerd

Abstract

The purposes of this research were to analyze science and technology textbooks from the science and technology learning area (Revised B.E. 2560), which included design and technology textbooks, and computing science textbooks in terms of contents, activities or exercises, and textbook elements, and to identify the textbooks’ outstanding points of design and technology textbooks, and computing science textbooks. The sampling textbooks were selected from 44 titles published by four publishers. The research findings indicated that the textbooks in terms of contents, activities or exercises, and textbook elements were overall at a good level. Overall, textbooks were outstanding for their contents in terms of learning standards and indicators, activities or exercises that emphasized the thinking process, and elements of textbooks with excellent illustrations, tables, and clear and attractive fonts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กวินทร์ พิมจันนา. (2562). การอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA. วารสารการเมืองการปกครอง, 9(3), 234-235.

ธีรวัฒน์ ฟูมี. (2552). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปราณี ปราบริปู, ปรัชญา ใจภักดี, พรทิพย์ รักชาติ และจงกล เก็ตมะยูร. (2560). แนวทางการสร้างหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม. วารสารศึกษาศาตร์ มสธ., 10(2), 346-359.

วิทยา ยุวภูษิตตานนท์. (2554). การวิเคราะห์หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่าง พ.ศ. 2533-2553. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. เข้าถึงได้จากhttp://academic.obec.go.th/textbook/web. 3 มีนาคม 2564.

Abdul, J. B., Khalid, K. and Gulzar, A. (2017). Curriculum Alignment: An Analysis of the Textbook Content. Pakistan Journal of social Sciences (PJSS), 37(1), 30-43.

Okeeffe, L. (2013). A Framework for Textbook Analysis. International Review of Contemporary Learning Research an International Journal, 2(1), 1-13.

Rezu, B. (2018). Cotent Analysis of English Textbook Entitled “Talk Active” Used By the Senior High School (Student Book). Thesis of English Education Program. Indonesia: University Islam Negeri.

Sari, A. N. (2019). An Analysis of Textbook Entitled “Headline English” Published by Srikandi Empat of Seventh Grade of Junior High School. Thesis English Education Study Program. Indonesia: University of Lampung.