คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Main Article Content

สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม
สามารถ อัยกร
ชาติชัย อุดมกิจมงคล

Abstract

The purposes of this research included the following: 1) to investigate the service quality of Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province, 2) to compare the service users’ opinions on the service quality provided by Si Songkhram Registration Office, classified by personal characteristics, and 3) to examine the guidelines for improving the service quality of Si Songkhram Registration Office, Nakhon Phanom Province. The samples consisted of 400 service users at the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province. The instrument employed for data collection was a set of questionnaires. Statistics for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, t–test, and One–Way ANOVA. The findings revealed that: 1) The service quality as a whole, was at the high level (gif.latex?\bar{x}= 4.48). 2) the service users’ opinions on the service quality, classified by gender, age, educational background, occupation, and monthly income, showed no difference overall. In terms of the types of the received services, the service quality, as a whole was different at a .05 level of significance. 3) The guidelines for developing the service quality were proposed as follows: The Chief District Officer and Assistant Chief District Officer should monitor and supervise staff to provide advice and solve the problems for service receivers attentively and equally. The preparation of technology, devices, and equipment, and other facilities and services should be ready and adequate for service receivers. The environment and atmosphere should be clean and suitable for the services. The service processes and work procedure should be checked and evaluated in terms of bestowing better, quick and convenient services.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2552). คู่มือการบริการประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2552). การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรกรณีศึกษา : ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
นุชิดา ทับศรี. (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ รป.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
พรวิภา ตั้งฐิ่นฐาน. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานการวิจัย. สุโขทัย: เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย.
สุธรรม ขนาบศักดิ์. (2561). ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(4), 192-203.
สำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. (2562). ข้อมูลพื้นฐานอำเภอสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. นครพนม: สำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม.
Kotler, P. (2009). Marketing management (The Millennium Edition). New Jersey: Prentice-Hall.
Kotler, P. (1994). Marketing management Analysis, Planning, Implementation and Control (8th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Malhotra Naresh K, Mark Peterson (2006). Basic Marketing Research: A Decision-Making. Approach. New Jersey: Prentice Hall.
Parasuraman and et. Al. (1990). Delivering Service Quality: Planning customer Perceptions and Expectation. New York: Fress.