อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

รัศมี แสนเสน
สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
ละมัย ร่มเย็น

Abstract

The objectives of the study were 1) to examine a level of the good governance and the effectiveness


of administration based on strategy of Sakon Nakhon Provincial Office of Buddhism, 2) to compare the effectiveness of administration, classified by personal factors, 3) to determine the influence of good governance on the effectiveness of administration, and 4) Guidelines for improving the effectiveness of administration of Sakon Nakhon Provincial Office of Buddhism. A sample consisted of 293 authoritative monks and ten key informants in Sakon Nakhon Province, selected through Taro Yamane's formula and stratified sampling. The instruments were a set of questionnaires with a reliability between 0.791 and 0.974, and the interview forms. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, (One-Way ANOVA analysis, and multiple regression analysis.


            The results revealed that: 1) Good governance was at a high level (gif.latex?\bar{x}= 4.48) and the effectiveness of administration overall was at a high level at ( gif.latex?\bar{x}= 4.42). The effectiveness of administration classified by personal factors in terms of Nikaya and length of services were at a statistical significance of 0.05 level. The six principles of good governance had an influence on effectiveness with the main value of the highest prediction coefficient (Beta = 0.223), followed by the rule of law (Beta = 0.205), and the responsibility (Beta = 0.196). All independent variables were able to predict the effectiveness of administration by 57.70 percent. 2)The guidelines for developing administration covered the patronage and protection of Buddhism, performing to serve the Buddhist Sangha affairs, the development of Buddhist monks’ education, religious successor, and the development and maintenance of Buddhist temples, and the religious artifacts and places.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2561). อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ของเทศบาล ตำบลในจังหวัดสกลนคร. รยมสาร, 16(2), 493-494.
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2551). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1601502 วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระจอม จารุณฺโณ (หงส์ทอง). (2557). ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ รป.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิสมัย คูศรีพิทักษ์. (2553). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัด สกลนคร. วิทยานิพนธ์ รป.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วันเพ็ญ พานพิกุล. (2552). การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ ค.ม. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถิตย์ แพงแพง. (2560). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม. อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ รป.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2547). การศึกษากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะของข้าราชการไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2552). คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2561). เจตจำนงสุจริต. เข้าถึงได้จาก http://www.oic.go.th/INFOCENTER52/ifunc_paging.asp. 30 พฤศจิกายน 2561.
สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง. (2554). การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยโดยใช้ กระบวนการของการบริหารจัดการที่ดี. ดุษฎีนิพนธ์ รป.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
Likert, Rensis. 1967. “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude Theory and Measurement. P.90-95. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row Publication.