ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

Main Article Content

นราธิป โชคชยสุนทร
วาโร เพ็งสวัสดิ์
เอกลักษณ์ เพียสา

Abstract

The purpose of this research were 1) to study the level of leadership of the school administrators, 2) to study the level of academic administration competencies of school administrators, 3) to study the relationship between leadership of the school administrators and the academic administration competencies of school administrators, 4) to study a predictive equation of leadership of administrators affecting academic administration competencies of school administrators, and 5) to study the guidelines for improving leadership of  administrators affecting academic administration competencies of school administrators under Nakhon Phanom primary educational service area office 1. The samples of this study were acquired by cluster random sampling consisted of 150 school administrators and 203 teachers, yielding a total of 353 participants. The instrument for data collection was a rating scale questionnaire which indicates validity between 0.60-1.00. The item discrimination ranged between 0.21-0.93 and the overall reliability was 0.97. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient of Pearson, and stepwise multiple regression analysis.


            The findings were as follows:


  1.  The level of leadership of school administrators are at a high level both in whole aspects and each aspect.

  2.  The level of academic administration competencies of school administrators are at a high level both in whole aspects and each aspect.

  3.  The relationship between leadership of school administrators and academic administration competencies of school administrators shows positive correlation at a statistical significance of the .01 level.

  4.  The leadership of administrators involving creativity (x4) visionary (x1) and communication (x2) were able to predict academic administration competencies of school administrators at a statistical significance of the .01 level, with a predictive power of 71.90. The equation could be summarized in raw scores as follows: Y’ = .583 + .364 X4 + .338 X1 + .168 X2 and the predictive equation standardized score was Z’y = .373 Z4 + .338 Z1 + .175 Z2

  5.  The guidelines for developing leadership of administrators affecting academic administration competencies of school administrators involved three aspects; comprising visionary communication and creativity, which were proposed based on the results from experts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จรุณี เก้าเอี้ยน. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา : กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
ทินกร ประเสริฐหล้า. (2553). การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นิรมล พันศรี. (2558). แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริม.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ศศิวิมล สุขทนารักษ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุวรรณา สว่างสาลี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.