การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย

Abstract

This research aimed to: 1) study the level of elderly participation in Lak Ha Subdistrict Municipality, 2) examine the effects after the implementation of the developed activities, and (3) develop suggestions to upgrade the level of elderly’s quality of life. The samples of 385 registered elderly of Lak Ha Subdistrict Municipality, obtained through multi-stage sampling, were administrated using a set of questionnaires. The samples of seven participants, including elderly people, administrators and officers of Lak Ha Subdistrict Municipality, selected by a purposive sampling, were interviewed for qualitative data collection.


            The results revealed that 1) the level of elderly participation in ​​Lak Ha Subdistrict Municipality, as a whole was at a high level, 2) the effects of the implementation of the developed activities, as a whole was at a high level and 3) the suggestions for upgrading the level of quality of life for elderly people should include policies which are defined in accordance with the development in each aspect to determine the projects attached to budget support and public relations for encouraging elderly people to participate in the activities regularly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2561). โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
กัญญา ชื่นอารมย์ และวลัยนารี พรมลา. (2561). การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2552). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา
ถวิลวดี บุรีกุล. (2558). โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่. (2562). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่. ปทุมธานี: เทศบาลตำบลบ้านใหม่.
นิรมล กุลศรีสมบัติ และพรสรร วิเชียรประดิษฐ์. (2560). กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชนของประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สายทิพย์ สุคติพันธ์. (2534). ปัญหาผู้นำกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อนันต์ อนันตกูล. (2521). กรมการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อรทัย ก๊กผล และคณะ. (2552). เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น: บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า 2551. กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ์.
Cohen, J. M. & Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell University.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper and Row.