การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมารีวิทยา

Main Article Content

ธนูศักดิ์ มูลตองคะ
อภิชาติ เนียมวงษ์

Abstract

The study of problem-based learning management on surface area and volume for Mathayomsuksa 9 students of Marywitthaya School aimed to: 1) create lesson plans using problem-based learning on surface area and volume for Mathayomsuksa 9 students at Marywitthaya School, 2) to compare the learning achievement of students with 70 percent criteria after the intervention, and 3) to examine the effectiveness index of students after the intervention. The target group was 20 of Mathayomsuksa 9 students who voluntarily participated in this research in the second semester of the academic year 2018 at Marywitthaya School, Prachinburi Province. The data were collected from ten lesson plans and learning achievement tests.  


            The findings were as follows:


  1. The developed lesson plans was efficient at 70.63/70.35, which agreed with the criterion 70/70.

  2. The students’ learning achievement was equal to 15.95 points or percentage of 79.75, which was significantly higher than the set criteria of 70 percent at the .01 significant level.

       3. The students’ effectiveness index was 0.60, which was higher than the set criteria of 0.50.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ แก้วชารุณ. (2553). ผลการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน (PBL) เรื่อง การใช้โปรแกรมคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตรการพิมพ์.
ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2545). วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ไทยรัฐออนไลน์. (2561). โอเน็ต ป.6-ม.3 คะแนนวิทย์-คณิตลดลง. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath. co.th/content/1239871. 14 พฤษภาคม 2562.
นภา หลิมรัตน์. (2540). PBL คืออะไร. วารสารส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน, 6(1), 12-14.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ประภาพรรณ เส็งวงศ์. (2550). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: อี.เค.บุ๊คส์.
เผชิญ กิจระการ. (2546). ดัชนีประสิทธิผล. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พีรพัฒน์ บุญหล้า. (2557). รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. เข้าถึงได้จาก http://t6udon.ac.th/t6/index.php/2017-07-27-06-46-41/15-adobe-dreamweaver-cs6-5. 7 เมษายน 2562.
มัณฑรา ธรรมบุศย์. (2549). การส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้ยุทธศาสตร์ PBL. วิทยาจารย์, 100(3), 42-45.
ยรรยง สิทธุ์งาม. (2553). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning (PBL). เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/blog/37131. 7 เมษายน 2562.
รังสรรค์ ทองสุกนอก. (2547). ชุดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) เรื่อง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
ลัดดาวัลย์ ศรีวรชัย บุญรอด ดอนประเพ็ง และพรศักดิ์ ยตะโคตร. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. นครพนม: มหาวิทยาลัยนครพนม.
วาสนา กิ่มทิ้ง. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิริพร สอาดล้วน. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ กศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551). ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส.เจริญ การพิมพ์.
สมปอง บุญตา. (2555). ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. เข้าถึงได้จาก http://www.obec.go.th/node/25087. 22 มิถุนายน 2562.
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. (2550). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: ชุมชมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สิรินทรา มินทะขัติ. (2556). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
สิริสรณ์ สิทธิรินทร์. (2554). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุพัตรา เกษมเรืองกิจ. (2551). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นพบุรีศรีนครพิงค์. การค้นคว้าแบบอิสระ กศ.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุรีพร อนุศาสนนันท์. (2552). การวัดและประเมินในชั้นเรียน. ชลบุรี: เก็ทกู๊ดครีเอชั่น.
Allen, D. E., Duch, B. J. & Groh, S. E. (1996). The power of problem-based learning in teaching introductory science courses. In L. Wilkerson & W. H. Gijselaers (Eds.), Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice (New directions for teaching and learning in higher education 68), (pp. 43-52). San Francisco: Jossey-Bass. Google Scholar, Crossref.
Barell, J. (1998). PBL an Inquiry Approach. IL: Skylight Training and Publishing.
Bloom, B. S. (1965). Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain. London: Longman Group.
Candela, L. L. (1998). Problem Based Learning versus Lecture: Effect on Multiple Choice Test Scores in Associate Degree Nursing Student. Dissertation Abstracts International. 60, 177.
Delisle, R. (1997). How to Use Problem - Based Learning in Classroom. Alexandria, Virginia: Association for supervision and Curriculum Development.
Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston, New York: D.C. Heath & Co Publishers.
Dolmans, D. and Schmidt, H. (1995). The Advantages of a Problem-Based Curriculum. Netherlands: Department of Educational Development and Research University of Limburg.
Edens, K. M. (2000). Preparing Problem Solvers for the 21st Century through Problem-Based Learning. College Teaching, 48(2), 55-60.
Eggen, P. D. & Kauchak, D. P. (2001). Strategies for Teachers Teaching Content and Thinking Skills. (4th ed.). Massachusetts: Allyn and Bacon.
Elshafei, D. L. (1998). A Comparison of Problem-Based and Traditional Learning in Algebra II. Doctoral dissertation, Indiana University.
Gallagher, S. A. (1995). Implementing Problem-based learning in Science class Room. School Science and Mathematics. 138-147.
Gijselaers, S. A. (1996). Problem - Based Learning: Where did it come from, What does it do, and Where is it going?. Journal for the Education of the Gifted, 20(4), 332-362.
Good, C. V. (1993). Dictionary of Education. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Gronlund, N. E. (1993). How to Make Achievement Tests and Assessment. (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Johnson, S. M., Finucane, P. M., & Prideaux, D. J. (1999). Problem - Based Learning: Process and Practice. Aust NZ J Med. 29, 350-354.
McCarthy, D. S. (2001). A teaching experiment using problem-based learning at the elementary level to develop decimal concepts. Available from www.thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. html. June 22th, 2019.
Smith, S. C. & Piele, P. K. (2006). School leadership: Handbook for excellence in student learning. (4th ed.). Thousand Oaks, Calif: Corwin Press.